Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH CÔNG TÁC  (2 bài)

TKB năm học 2013 - 2014

Tr­êng THCS Nam H­ng thêi khãa biÓu BUæI s¸ng Thùc hiÖn tõ: 6/9/2013 Thø T 9A 9B 8A 8B 7A 7B 6A 6B 2 1 NGLL Long NGLL P. H­¬ng NGLL TÝn NGLL BÒn NGLL §. Thñy NGLL N. H­¬ng NGLL Nam NGLL TiÕn 2 ®Þa lý N.H­¬ng to¸n Long Ng÷ v¨n BÒn sö Thuyªn sinh H¹nh To¸n Hïng to¸n D­¬ng ng÷ v¨n Nam 3 to¸n Long Sinh H¹nh Sö Thuyªn to¸n TÝn to¸n Hïng sö Anh T. ANH TiÕn to¸n TuÊn 4 Ng÷ v¨n P. H­¬ng ...

BÀI VIẾT  (8 bài)

t kho b 1 nm hc 2012-2013 tc h 15/8

Thø T 9A 9B 8A 8B 7A 7B 6A 6B 2 1 NGLL BÒn NGLL P. H­¬ng NGLL TÝn NGLL TiÕn NGLL Nam NGLL N. H­¬ng NGLL Hïng NGLL Thñy 2 T.anh TiÕn to¸n TÝn CN ThÞnh Ng÷ v¨n BÒn Ng÷ v¨n Nam c. d©n Thuyªn to¸n Hïng to¸n T¹o 3 Ng÷ v¨n BÒn Ng÷ v¨n P. H­¬ng T.anh § Thñy sö Thuyªn to¸n T¹o ng÷ v¨n N. H­¬ng to¸n Hïng cn ThÞnh 4 Sinh H¹nh §Þa lý N- H­¬ng Sö Thuyªn hãa Hoa t. anh Nh· Sö Anh ...

BÀI GIẢNG  (0 bài)

TƯ LIỆU  (6 bài)

GIÁO ÁN  (1 bài)

ĐỀ THI  (10 bài)

Thành viên tích cực

Website đơn vị tiêu biểu

Website cá nhân tiêu biểu
Website của Phạm Xuân Hòa
Lượt truy cập: 1